Kunstgrasveld weer opengesteld voor training en wedstrijden

Geachte leden,

In bijgevoegd pdf-bestand kunt u het onderzoeksresultaat van het granulaat in de kunstgrasvelden lezen. Bij deze komt het bestuursbesluit dan ook te vervallen en kan er weer op kunstgras getraind en gespeeld worden.

Met vriendelijke groet,
Arjen van der Kamp

 
 

Bijlage: Stand van zaken kunstgrasvelden + brief GGD.pdf

Procesbegeleider voor B.Z.S.V. de Blauwwitters.

Jos van der Heijden is vanaf begin 2016 als procesbegeleider actief aan de slag bij B.Z.S.V.
Hij zal dit seizoen het bestuur ondersteunen en gaat zich bezig houden met het helpen realiseren van een veilig sportklimaat en het ondersteunen van het bestuur.

Tijdens de uitvoering van het traject zal Jos van der Heijden samen werken met het bestuur,
de Denktank als ook met anderen vanuit de vereniging.

Wie ben ik
jos_van_der_heijdenMijn naam is Jos van der Heijden en ik ondersteun dit seizoen en het komende seizoen B.Z.S.V. Ik ben in dienst van de KNVB en werk ongeveer 10 uren per week in Borne.

Ik heb een adviespraktijk die zich bezighoudt met de advisering van het bedrijfsleven. Daarnaast heb ik jarenlang gevoetbald en heb ik trainingen gegeven aan jeugd en senioren. Ik heb deze uitgading aangegrepen om een positieve bijdrage te leveren aan de sportnota.

In de praktijk betekent het dat ik gesprekken zal voeren met zoveel mogelijk mensen, die op de een of andere manier met B.Z.S.V. te maken hebben. Dat zijn natuurlijk de bestuursleden, de trainers en de vrijwilligers, maar ook met de voetballende leden en de ouders/verzorgers van de jeugdleden. Het voornaamste onderwerp van gesprek zal zijn: “Wat is er zo leuk aan voetballen of vrijwilligerswerk doen bij B.Z.S.V.?” en “hoe kunnen we dat met elkaar nog leuker maken?”. Uit al deze gesprekken (het zogenaamde veldonderzoek) is in samenspraak met de denktank een ‘plan van aanpak’ voor de komende drie jaar gemaakt. Met dit plan van aanpak zal de vereniging (en dus ook de leden) regelmatig te maken gaan krijgen. Het streven is om u zoveel mogelijk en zo duidelijk mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. In het plan van aanpak komen bijvoorbeeld de kansen die de vereniging heeft, maar ook met welke bedreigingen de club geconfronteerd kan worden. Hoe gaan we de zaken aanpakken, waarvan wij vinden dat, dat de grootste problemen zijn? Sommige zaken kunnen direct worden opgelost, andere hebben meer tijd nodig. Al deze zaken en mijn bevindingen van de gesprekken komen in het plan van aanpak.

Heb je iets op je hart over de club en de toekomst? Je kunt me altijd aanspreken. Ook zal ik jullie via de website en/of het clubblad van B.Z.S.V. op de hoogte houden van de stand van zaken met betrekking tot het project.

Bestuursbesluit kunstgras

Beste leden,

Zoals bekend heeft de BLOS, eigenaar van de sportvelden, per 17-10-2016 een verbod opgelegd om te spelen en trainen op kunstgrasvelden tot de leeftijd van 18 jaar.

Wij hebben begrip voor het standpunt dat de veiligheid van spelers niet gegarandeerd kan worden vanwege het feit dat voor de kunstgrasvelden niet-gecertificeerde rubbergranulaat gebruikt is waarvan onzeker is of dit tot gezondheidsrisico’s leidt.

Wij vinden het echter onverklaarbaar dat dit alleen geldt voor de leeftijd tot 18 jaar. Wij stellen ons op het standpunt dat gegeven de onzekerheid over de gezondheidsrisico’s de veiligheid en gezondheid voor alle leden niet gegarandeerd kan worden.

Om deze reden hebben wij besloten om alle trainingen en wedstrijden op kunstgras te verbieden voor alle elftallen, junioren en senioren. Daarnaast wordt contact gezocht met de vereniging waar wij in competitieverband voor uitkomen. Naast de mededeling dat bij B.z.s.v. de wedstrijden voorlopig alleen op natuurgras plaatsvinden, verzoeken wij ook om de wedstrijden bij deze vereniging op natuurgras te spelen. Indien dit niet mogelijk is zijn wij genoodzaakt de wedstrijd af te zeggen. Het is namelijk niet te verdedigen dat de uitwedstrijden wel op kunstgras afgewerkt kunnen worden.

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt bovenstaand besluit geëvalueerd.

Het tweede veld wordt voorzien van noodverlichting en een afrastering zodat wedstrijden en trainingen doorgang kunnen vinden. Er wordt door alle Bornse verenigingen naar een gezamenlijke oplossing gezocht wat betreft de capaciteit van de velden m.b.t. trainingen en wedstrijden. Dit kan mogelijke gevolgen hebben voor de locatie van de training en/of wedstrijd.

Vriendelijke groet,
Het Bestuur

Verbod BLOS op spelen kunstgrasveld voor spelers tot 18 jaar

Vandaag heeft de BLOS besloten om spelers tot 18 jaar te verbieden op de kunstgrasvelden te spelen. Meer info via onderstaande link.

https://www.borneboeit.nl/44073/sport-hobby/jeugd-toch-niet-meer-op-kunstgras

Ik verzoek jullie in overleg met elkaar hier voorlopig een mouw aan te passen.
In de loop van de week wordt een besluit genomen met wat we doen t.o.v. de senioren.

RIVM per direct aan de slag met nieuw onderzoek naar kunstgras

De KNVB heeft maandagmiddag met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen.

De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd. Verder benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden.

Lees hier verder.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Hans Schelling
Operationeel manager

Bericht inzake kunstgras

Naar aanleiding van de berichtgeving op Zembla over het spelen op kunstgrasvelden kunnen wij u als bestuur het volgende mededelen:

Het bestuur heeft besloten om de lijn van de KNVB en de gemeente te volgen en de wedstrijden en trainingen op ons hoofdveld doorgang te laten vinden. De KNVB heeft opdracht gegeven om het RIVM nader onderzoek te laten doen. Wel blijven wij de ontwikkelingen en het nieuws van de KNVB en de gemeente (de BLOS) op de voet volgen.

De brief van de KNVB:

Beste bestuurder,

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kan eventueel op de eigen website worden geplaatst om leden te informeren. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee

Directeur amateurvoetbal

Voortgang Beleidsplan B.z.s.v de Blauwwitter

Na de algemene ledenvergadering van 11 april waarin de eerste opzet van het beleidsplan werd gepresenteerd door Job ten Thije willen we u bij deze graag inlichten over de voortgang van het beleidsplan.
Zoals bekend is een belangrijk speerpunt de jeugd en daar kunnen wij het volgende melden.
Er staat voor volgend seizoen een grote groep met trainers (hoofd en assistent-trainers) voor de groep. Iedere speler heeft een voetbal tot zijn beschikking en het accent van de training ligt ook bij beweging, voetballen en plezier, wachtrijen voor oefeningen worden voorkomen.
Tijdens de presentatie kwam ook ter sprake dat er een noodzaak is voor nieuwe vrijwilligers. Wij zijn als bestuur blij dat wij diverse toezeggingen hebben van leden om voor volgend seizoen vacante posities in te vullen. Natuurlijk hopen wij op nog meer vrijwilligers want vele handen maken licht werk.
Vanaf volgend seizoen willen we alle jeugdleiders en trainers aanmelden voor een VOG een veilig klimaat om te sporten is een voorwaarde om met plezier te voetballen!
Daarnaast willen we graag met alle nieuwe leden in gesprek om wederzijdse duidelijkheid te verschaffen.
Ook zijn we in gesprek met een vertrouwenspersoon die wij kunnen verbinden aan de club. Omdat dit een nieuw fenomeen is willen wij duidelijke en juiste informatie verschaffen aan de leden voordat wij hier verdere informatie over kunnen verstrekken.

Met vriendelijke groet,
De Denktank en het Bestuur

Buitengewone ledenvergadering
op maandag 11 april 2016

Aanvang 20.00 uur, locatie Clubhuis

Geachte leden,
 
Het bestuur nodigt jullie op bovengenoemd tijdstip en locatie uit voor een buitengewone ledenvergadering voor leden vanaf 16 jaar.

De voorlopige agenda luidt:

  • Aftreden van de voorzitter
  • Beleidsplan BZSV 2016, presentatie door Job ten Thije en Erwin Wanders
  • Werving bestuursleden
  • Werving vrijwilligers

Uiteraard zijn we verrast door het aftreden van Henk de Graaf, maar als de gezondheid in het geding komt moeten wij dit respecteren.

Deze ledenvergadering staat echter meer in het licht van de toekomst. Ondertussen werken een aantal leden, de z.g. denktank, aan verschillende plannen, welke in eerste instantie gestalte krijgen door het presenteren van het beleidsplan. Een plan met ambities en deze ambities willen we delen met jullie.

We doen dan ook een beroep op jullie allen om aanwezig te zijn en jullie meningen te ventileren en waar mogelijk medewerking te verlenen. De realisatie van de plannen vereist teamwork.

TEAM = TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE
 
We verzoeken de leiders en commissiehoofden mensen te stimuleren om de vergadering te bezoeken. Waarvoor bij voorbaat onze dank.

Het bestuur

P.S.: Deze uitnodiging wordt ook per email verzonden. Een klein deel van de leden, welke geen email hebben, worden op een andere wijze uitgenodigd.

Bestuursmededeling inzake aftreden voorzitter

Beste leden,

Vorige week heeft Henk de Graaf met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter van onze club neergelegd. De reden hiervan is dat de werkdruk ten koste ging van zijn gezondheid en gezinsleven.

Een beslissing die de overige bestuursleden begrijpen en respecteren. Wij wensen Henk beterschap en gezondheid toe. Feit is dat zijn functie vacant is en dat we een bevlogen persoon gaan missen binnen onze club. We danken Henk voor zijn inzet voor de vereniging.

Het bestuur wil de functie van voorzitter zo snel mogelijk weer invullen en zal jullie van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Egbert ten Bruggencate

Bestuursmededelingen BZSV

Aan alle leden van B.Z.S.V. ” De Blauw-Witters”

Betreft: bestuursmededelingen naar aanleiding van de algemene ledenvergadering van 2 november jongstleden.

1. Contributieverhoging per 1 januari 2016.

De ALV heeft besloten de contributie per bovengenoemde datum te verhogen met 10% afgerond op hele euro’s naar boven.

Hierbij is door het bestuur een uitzondering gemaakt voor de groep steunende leden, waarvan de contributie is afgerond op € 7,50.

De bedragen per categorie worden:

Categorie: Per maand
Senioren € 20,00
Alleen trainend € 13,00
35+ € 11,00
17 en 18 jaar € 14,00
15 en 16 jaar € 12,00
11 tm 14 jaar € 11,00
9 en 10 jaar € 9,00
7 en 8 jaar € 8,00
6 jaar en jonger € 5,00
Steunende leden € 7,50

2. Aanpassing contributiereglement c.q. benadrukken van bestaande regels:

· Proefperiode jeugd wordt per 1 januari 2016 terug gebracht naar 3 maanden en geldt alleen voor de jeugd geboren op of na 1-1-2005 (E en F jeugd). Hier kan eenmalig gebruik van gemaakt worden.

· Tijdens het seizoen kan er niet van contributiegroep worden gewisseld.

· Deelnemers aan de 35+ competitie spelende in BZSV-teams dienen lid te zijn van de vereniging en de dienovereenkomstige contributie te betalen.

· Beëindiging van het lidmaatschap dient door schriftelijke opzegging (brief of e-mail) vòòr 1 juni van het betreffende kalenderjaar te gebeuren. Bij te late opzegging is de volledige jaarcontributie verplicht.

3. Waskosten wedstrijdkleding

· Het was reeds regel dat de waskosten voor rekening van de spelende leden, met uitzondering van het 1e elftal, komen. Daarom wordt met terugwerkende kracht tot 1-7-2015 de waskosten, € 5,– per wedstrijd, via de betreffende leiders geïncasseerd.

4. Beleidsplan “BZSV De Blauw-Witters”.

Tijdens de ALV is door het bestuur aangegeven dat er maatregelen nodig zijn om de levensvatbaarheid van de vereniging te kunnen waarborgen. Het bestuur verwacht in deze duidelijke initiatieven vanuit de leden. De volgende stappen zullen op korte termijn moeten worden genomen:

· Het samenstellen van een denktank. Het bestuur zal in januari 2016 een aantal leden benaderen om hieraan deel te nemen.

· Het organiseren van brainstormsessies.

· Het maken van een plan van aanpak.

Ondertussen heeft het bestuur de KNVB gevraagd om ondersteuning. De KNVB heeft op dit verzoek positief gereageerd. Hierdoor kunnen we gebruik maken van de expertise van de heer Jos van de Heijden, procesbegeleider Veilig Sportklimaat (VSK)/Adviseur. Een aantal van u mocht al kennis met hem maken.

Jos gaat ons begeleiden in bovengenoemd proces, waarbij hij middelen en mogelijkheden zal aanreiken en de brainstormsessies zal leiden.

Wij als bestuur zijn erg blij met deze ondersteuning.

Borne, 8 januari 2016

Namens het bestuur,

Egbert ten Bruggencate
Penningmeester

Trainer tweede elftal

Mededeling van het bestuur.

In navolging van het aanstellen van een nieuwe trainer voor ons eerste elftal kan ik namens het bestuur ook melden dat we het contract met Geert Slomp met een jaar hebben kunnen verlengen voor het tweede team.

Ik wens Geert veel succes in het komende seizoen.

namens het bestuur
Henk de Graaf
voorzitter

Indeling senioren 2015/2016

Geachte seniorenleden,

Bijgaand de elftalindeling voor het nieuwe seizoen.
De eerste trainingen voor de eerste en tweede selectie beginnen op dinsdag 4 augustus 2015.

Trainingstijden & veldindeling
1e selectie op donderdag van 19.30 uur tot 21.00 uur (hoofdveld)
2e selectie op donderdag van 19.30 uur tot 21.00 uur (hoofdveld)
4e elftal op donderdag van 19.30 uur tot 21.00 uur (trainingsveld achter de tribune)

Mocht onverhoopt jouw naam niet op de indeling staan neem dan contact op met Pascal van Oosten (m 06-12762322 / e pcvanoosten@hotmail.com)

Voor iedereen een fijne vakantie gewenst en tot ziens in het nieuwe seizoen!

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur